skip to Main Content

OmgevingMakers, gevestigd aan Breitnerhof 131 1628 XN Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn onze contactgegevens?

naam: OmgevingMakers
adres: Breitnerhof 131 – 1628 XN Hoorn
telefoonnummer: +31 (0)6 53 90 17 50
email: info@omgevingmakers.nl
websites: www.omgevingmakers.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

OmgevingMakers verwerkt uw persoonsgegevens

– doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of

– omdat u deze zelf aan ons verstrekt of heeft verstrekt.

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Deze gegevens kunnen – afhankelijk van de relatie die wij met u hebben – bestaan uit:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– IP-adres

Wij verzamelen of verwerken geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

OmgevingMakers verwerkt uw persoonsgegevens om voor haar dienstverlening

– met u te kunnen communiceren via email, website of andere elektronische media,

– u te informeren over aanvullingen of wijzigingen van onze organisatie of van onze diensten

– om goederen en diensten bij u af te leveren

– het afhandelen van uw betaling

De verwerking van uw gegevens geschiedt voor al deze doelstellingen op basis van een met u gemaakte overeenkomst of organisatorische relatie of op basis van door u gegeven toestemming. U heeft het recht deze toestemming in te trekken.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

OmgevingMakers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel, waarvoor zij verzameld zijn. Om organisatorische redenen hanteren wij een maximale bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van de relatie. Voor het financiële gedeelte hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar volgens de daarvoor geldende wet. Bij het bewaren van gegevens, die uitdrukkelijk door uzelf of op uw verzoek verwijderd zijn, geldt een bewaartermijn van 30 dagen na verwijdering.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

OmgevingMakers verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of omdat wij dat in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens ook in dat geval veilig en vertrouwelijk behandeld worden. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Een van de bedrijven waarmee wij gegevens delen om projectgegevens overzichtelijk te houden is Insightly. Zij zijn gevestigd buiten de Europese Unie, maar is wel gecertificeerd onder het zogenaamde EU-US Privacy Shield.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken gebruiken wij?

OmgevingMakers gebruikt geen cookies of daarmee vergelijkbare technieken.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een goed verwerkbare vorm naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt ons verzoeken een of meerdere van bovengenoemde rechten uit te voeren door een mail te sturen naar info@omgevingmakers.nl. In sommige gevallen kunnen wij u dan voor de zekerheid vragen u te legitimeren. Wij zullen zo snel mogelijk op uw mail reageren, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

OmgevingMakers neemt passende maatregelen om met de haar beschikbare middelen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@omgevingmakers.nl.

Wat moet u nog meer weten?

OmgevingMakers kan genoodzaakt zijn dit document aan te passen. Op onze websites vindt u altijd de laatste versie.

Wij willen u nog wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik daarvoor dan de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Back To Top